بهترین خواننده ی ایران کیست؟
گزینه 1 :
550 نفر - 25.43%
گزینه 2 :
229 نفر - 10.59%
گزینه 3 :
755 نفر - 34.92%
گزینه 4 :
39 نفر - 1.803%
گزینه 5 :
20 نفر - 0.925%
گزینه 6 :
508 نفر - 23.49%
گزینه 7 :
32 نفر - 1.480%